Lab SCSU´98
Projekty realizované v Laboratoři pro nová média SCSU Praha v roce 1998
2. 3. – 31. 3. 1999
kurátor: Petr Svárovský

 

Zúčastnění umělci: Jakub Dolejš, Kateřina Fojtíková, Jolana Kuchařová Kalounová, Alena Kupčíková, Františka Ševčíková, Petra Vargová, Aleš Veselý, Janka Vidová 


Cílem Laboratoře počítačového umění, vybudované v Centru současného umění-Praha (dříve SCSU-Praha) s technologickou podporou SGI s.r.o., je umožnit umělcům realizaci kvalitních uměleckých projektů vytvářených s pomocí vyspělého počítačového vybavení. Podpora CSU-Praha věnovaná rozvoji umělecké tvorby užívající vyspělé technologie vychází z přesvědčení, že tvůrčí invence, individuální svoboda a jasné vědomí o tajemství lidského života a jeho smyslu by se měly rozvíjet ruku v ruce s technickým pokrokem, máme-li na mysli harmonický a bezkonfliktní rozvoj občanské společnosti.

Zvláště naléhavě vystupuje do popředí otázka vyvážených duchovních investicí na pozadí revolučně nového sociálního prostředí vytvořeného novými technickými prostředky mezilidské komunikace. V tomto prostředí se užíváním elektronické pošty, Internetu, optických vláken a dalších prostředků rodí nový vztah jednotlivce ke společnosti, nová škála kulturních hodnot a asi i nová sociální hierarchie. Chceme-li se vyhnout jednostrannosti tohoto sociálního vývoje, případné nadvládě technického a funkcionálního myšlení, pak komplexní lidský postoj, vlastní uměleckému stanovisku, by měl v tomto prudkém vývoji nalézt své pevné místo.

Je to patrně zaviněno ideovou uzavřeností země za vlády komunismu, zejména pak v době tak zv. „normalizace“ v 70. a 80. letech, že mezi českými umělci, na rozdíl od stanoviska umělců jiných postkomunistických zemí, dosud vládne jistý despekt k novým technickým prostředkům umělecké tvorby. V programu Laboratoře CSU-Praha chceme toto stanovisko pozměnit jak nabídkou pracovního času umělcům, tak programem přednášek, diskusí a seminářů za široké mezinárodní účasti. 


 

Jakub Dolejš: Sanitky
video
Autor shromáždil záběry houkajících sanitek a vytvořil instalaci, vyvolávající existenciální otázky. 

Kateřina Fojtíková: Mozky
video pro divadelní představení
Počítačová animace tomografických snímků mozku, připravená jako zadní videoprojekce pro baletní představení.

Jolana Kuchařová-Kahounová: The Spectators
Jemné intervence do klasického videozáznamu, provedené digitální technologií, vyvolávají významový posun.

Alena Kupčíková: Hvězdná centra
projekt
Projekt spojuje souhvězdí na obloze s jejich obrazy v architektonických celcích na zemi. Autorka použila digitální technologie k vizualizaci instalace. 

Františka Ševčíková
instalace
Instalace využívá počítačově připravený zvuk k vyvolání citového vztahu mezi divákem a objektem. 

Petra Vargová: Sphere
interaktivní instalace
Manipulace s reálným objektem vyvolává změny jeho digitálního obrazu. 

Aleš Veselý: Kadesh Barnea Monument
video, tisky
Vizualizace projektu sochy, připravované pro Negevskou poušť. Hlavní část sochy bude tvořit monolitický kamenný blok o váze cca 400 tun. Tento blok bude vyzdvižen na opticky křehké konstrukci z nerez oceli.

Janka Vidová: Velikost významu
video
Kombinace klasického videozáznamu s digitálními efekty.


Laboratoř pro nová média při SCSU Praha byla založena na začátku roku 1998 se záměrem zpřístupnit umělcům nové technologie v oboru umění nových médií. Během roku její existence ji využilo k realizaci svých projektů několik českých umělců. Vytvořili zde práce v širokém žánrovém rozpětí – od téměř klasického videoartu Jakuba Dolejše přes vizualizaci projektů reálných soch Aleše Veselého po interaktivní počítačové umění Petry Vargové. Potvrdil se předpoklad, že poskytnutí špičkových digitálních technologií umělecké veřejnosti přinese umělcům větší svobodu pro realizaci jejich záměrů a vytvoří podmínky pro vznik prací, kvalitativně srovnatelných s díly mezinárodní umělecké scény.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů